Algemeen

 • In deze voorwaarden wordt onder Body and Face Clinic B.V. verstaan alle huidtherapeuten/ huidspecialisten werkzaam bij Body and Face Clinic B.V./ B&F Clinics B.V.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Body and Face Clinic B.V. opdracht geeft tot behandeling.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt Body and Face Clinic B.V.
 • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Body and Face Clinic B.V. voor de uitvoering van opdracht derden betrekt.
 • Op een geneeskundige behandelovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) Body and Face Clinic B.V. en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
 • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Toestemming

 • De overeenkomst tussen Body and Face Clinic B.V. en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Body and Face Clinic B.V. tot al dan niet geneeskundige behandeling.
 • Body and Face Clinic B.V. is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
 • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming daartoe aan Body and Face Clinic B.V.
 • Body and Face Clinic B.V. kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
 • De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Body and Face Clinic B.V. om hulppersoneel in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Body and Face Clinic B.V.
 • In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Body and Face Clinic B.V. geen behandeling (meer) verrichten.
 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing op de gegevens die de cliënt verstrekt aan Body and Face Clinic B.V. Body and Face Clinic B.V. zal niet zonder voorafgaande toestemming van de klein gegevens verstrekken aan derden (uitgezonderd de verwijzer, stagiaire of medewerker).

Betaling

 • De cliënt dient Body and Face Clinic B.V. op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 • Tarieven gelde, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden (zie www.bodyandfaceclinic.nl).
 • De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn/haar verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt op facturen wanneer nodig bij zijn/haar verzekering te declareren.
 • De cliënt draagt na ontvangst van de factuur bij te late annulering of NO SHOW van Body and Face Clinic B.V. zorg voor de volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van Body and Face Clinic B.V. onder vermelding van het factuurnummer.
 • Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling ter plekke in de kliniek.
 • Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
 • In het geval de cliënt de factuur van te late afmelding of NO SHOW niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Body and Face Clinic B.V. is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Body and Face Clinic B.V. is tevens bevoegd in incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
 • Bij betalingsachterstand is Body and Face Clinic B.V. bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij op de hoogte van betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutishe behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Body and Face Clinic B.V. indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Body and Face Clinic B.V. instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 • De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Body and Face Clinic B.V. verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.
 • Ruilen van producten binnen 14 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.
 • Op verkochte producten heeft u een bedenktijd van 14 dagen, wanneer het product niet is geopend en/of verbruikt.
 • Wanneer u allergisch blijkt te zijn voor ingrediënten in het product, dan is Body and Face Clinic B.V. hier niet verantwoordelijk voor.

Annulering en beleid aanbetalingen

 • Zegt de cliënt niet tijdig af, dan kan Lash Body and Face Clinic B.V. het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
Moment van afzegging Kosten afzegging
Meer dan 48u van tevoren 0%
Minder dan 48u van tevoren 50%
No show 100%
 • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per email (klantenservice@bodyandfaceclinic.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door Body and Face Clinic B.V. geregistreerd op het moment dat er door de cliënt gebeld wordt en de cliënt ook daadwerkelijk een medewerker hierover spreekt, of diens e-mail door Body and Face Clinic B.V. wordt ontvangen.

Aansprakelijkheid

 • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Body and Face Clinic B.V. leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Body and Face Clinic B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Body and Face Clinic B.V. is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Body and Face Clinic B.V.
 • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijk verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 • Body and Face Clinic B.V. is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 • Body and Face Clinic B.V. kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Body and Face Clinic kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
 • Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose en pigment, littekens, verslapping van de huid) na verloop van tijd weer terug keert, Body and Face Clinic B.V. daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde cliënten niet aanslaan.

Klachten

 • In het geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling Body and Face Clinic B.V., meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Body and Face Clinic B.V. De huidtherapeut/ de klachtencommissie en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 • Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns (paramedisch.org).
 • De huidtherapeuten van Body and Face Clinic B.V. zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en daarmee ook bij het Klachtenloket Paramedici.

Nietigheid

 • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijkrecht

 • Op de tussen de Body and Face Clinic B.V. en cliënt gesloten overeenkomst, en op de eventuele nadere ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

 • Body and Face Clinic B.V. behoudt zich het recht om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.